Algemeen beleid inzake gegevensverwerking – extern

Knapsalon the beauty bar en hun medewerkers (verder “ONDERNEMING” of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt knapsalon the beauty bar uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van knapsalon the beauty bar op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is
WYBOUW CHRISTOFF
OUDE DORPSWEG 21A
8490 VARSENARE
ONDERNEMINGSNR: 0673055779

De medewerkers blijven zelf verantwoordelijk voor hun eigen daden maar schikken zich naar dit beleid.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met onze directie, mail: christoff.wybouw@telenet.be U dient zicht te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.


Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt knapsalon the beauty bar gegevens?

Knapsalon the beauty bar verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de afspraken en contracten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).] Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.


Welke gegevens verzamelt en verwerkt knapsalon the beauty bar?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens nodig voor de goeie uitvoering van onze gemaakte afspraken, alsook alle nuttige gegevens over uw toestand en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u of wij mee samenwerken. Vb salonized voor het vastleggen van online afspraken.

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de afspraken goed in te plannen. Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.


Hoe verzamelt knapsalon the beauty bar en hun medewerkers uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling of on line via afsprakenmodule van salonized.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens verkregen via online boekingen. Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.


Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door knapsalon the beauty bar en hun medewerkers ?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract of afspraken die wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.


Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/ verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties. Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.


Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@knapsalonthebeautybar.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met info@knapsalonthebeautybar.be Indien u het niet eens bent met de manier waarop knapsalon the beauty bar of hun medewerkers uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Wijzigingen

Knapsalon the beauty bar behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.